gwiazda ikona gwiazda ikona gwiazda ikona

Umowa licencyjna

Zgadzasz się na związanie niniejszymi Warunkami świadczenia usług („Warunki”) witryny www.fonedog.com („Witryna”), której właścicielem i operatorem jest FoneDog Ltd., korporacja Delaware („my” lub „nas”) wszelkie podczas korzystania lub uzyskiwania dostępu do Witryny, naszego oprogramowania („Oprogramowanie”) oraz wszelkich innych naszych produktów lub usług znajdujących się w Witrynie lub za pośrednictwem Oprogramowania (wraz z Witryną i Oprogramowaniem określanymi jako „Usługi”). Korzystanie z Usług podlega akceptacji i przestrzeganiu niniejszych Warunków. „Korzystanie” lub „korzystanie” oznacza uzyskiwanie dostępu, instalowanie, pobieranie, kopiowanie lub czerpanie innych korzyści z korzystania z funkcji Oprogramowania zgodnie z dokumentacją. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie korzystaj z Usług. Za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do Usług lub korzystasz z nich, obowiązywać będzie aktualna wersja niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki będą zawsze dostępne w Witrynie.

Korzystanie z Usług podlega również naszej Polityce prywatności, dostępnej w Witrynie i włączonej do niniejszych Warunków przez odniesienie; ponadto zgadzasz się przestrzegać naszych zasad, zasad i procedur, które możemy od czasu do czasu publikować w Usługach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.

TO JEST PRAWNIE WIĄŻĄCA UMOWA. JEŚLI NIE ROZUMIESZ NINIEJSZEJ UMOWY LUB NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZĄ NINIEJSZĄ LUB POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, KTÓRA W NINIEJSZYM WYMIENIENIU NIE ROZUMIESZ, MUSISZ NATYCHMIAST OPUŚCIĆ WITRYNĘ I NIE MASZ UPOWAŻNIENIA DO DOSTĘPU ANI KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA. DOSTĘPUJĄC DO WITRYNY, USŁUG I/LUB OPROGRAMOWANIA LUB KORZYSTAJĄC Z TEJ WITRYNY, POTWIERDZASZ, ŻE MASZ CO NAJMNIEJ 18 LAT (LUB JEŚLI MASZ MIĘDZY 13 A 17 LAT, WŁĄCZNIE, ŻE KORZYSTASZ WYŁĄCZNIE Z WITRYNY, USŁUG I/LUB OPROGRAMOWANIA ZA ZGODĄ TWOJEGO RODZICA LUB OPIEKUNA), ŻE JESTEŚ PRAWNIE ZDOLNY DO ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ ŻE PRZECZYTAŁEŚ, ZROZUMIAŁEŚ I WYRAŻASZ ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ NINIEJSZĄ UMOWĄ.

ikona strzałki

ikona strzałki OPROGRAMOWANIE I LICENCJE

Następujące terminy użyte w niniejszych Warunkach mają wskazane odpowiednie znaczenia, które mają zastosowanie zarówno do liczby pojedynczej, jak i mnogiej zdefiniowanych terminów:

OPROGRAMOWANIE

„Oprogramowanie” oznacza całą zawartość pobranych plików, dysków, dysków CD-ROM lub innych nośników zawierających TechyCub Oprogramowanie, do którego ma zastosowanie niniejszy Warunek, w tym między innymi (A) informacje rejestracyjne, tj. klucz licencyjny, który jest unikalny dla Twojej nazwy rejestracyjnej; (B) powiązane pisemne materiały wyjaśniające lub pliki („Dokumentacja”); oraz (C) pliki instalacyjne oprogramowania i próbki kodu (jeśli istnieją); oraz (D) wszelkie aktualizacje, zmodyfikowane wersje, aktualizacje, dodatki i kopie Oprogramowania, jeśli takie istnieją, dostarczone przez nas teraz lub w przyszłości (łącznie „Aktualizacje”). „Wersja próbna” oznacza wersję Oprogramowania używaną wyłącznie do przeglądania, demonstrowania i oceniania Oprogramowania. Wszelkie cechy funkcjonalne, ograniczenia lub problemy występujące w Wersji Próbnej są i nie będą podstawą ani powodem do uzyskania przez Ciebie zwrotu kosztów zakupionej licencji. Wszystkie inne przypadki zwrotu kosztów podlegają i podlegają TechyCub Zasady zwrotu pieniędzy.

LICENCJA

TechyCub ponieważ licencjodawca udziela Ci jako licencjobiorcy niewyłącznego prawa do korzystania z Oprogramowania zgodnie z niniejszymi Warunkami. Oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi i międzynarodowymi traktatami o prawach autorskich, a także innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. TechyCub zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane. TechyCub zachowuje własność praw autorskich do Oprogramowania.

ikona strzałki

ikona strzałki DOZWOLONE ZASTOSOWANIA I OGRANICZENIA

ZASTOSOWANIA

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, TechyCub udziela Użytkownikowi niewyłącznej, ograniczonej, odwołalnej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w następujący sposób:

 • Z wyjątkiem przypadków i tylko w zakresie dozwolonym w niniejszych Warunkach i obowiązującym prawie, Użytkownik nie może kopiować, adaptować, tłumaczyć, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych Oprogramowania ani reklamować Oprogramowania w jakiejkolwiek formie.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki korzystania z Oprogramowania nabytego nielegalnie lub za pośrednictwem nieautoryzowanego dystrybutora.
 • Nie możesz trwale przenieść wszystkich swoich praw wynikających z niniejszych Warunków, chyba że zostaniemy powiadomieni i wyrażą zgodę na przeniesienie, a cesjonariusz wyrazi zgodę na warunki niniejszych Warunków.
 • Użytkownik nie może nikomu wypożyczać, wydzierżawiać ani pożyczać Oprogramowania.
 • Rozpowszechnianie Wersji próbnej Oprogramowania przez użytkownika na rzecz strony trzeciej nie uprawnia Użytkownika do żadnego odszkodowania od nas.
 • Nieautoryzowane kopiowanie Oprogramowania jest wyraźnie zabronione.
 • Licencja Jednorazowego Użytku nie zezwala na jednoczesne korzystanie z Oprogramowania na więcej niż jednym komputerze.
 • Jedna licencja jednorazowego użytku umożliwia Użytkownikowi aktywację jednej kopii Oprogramowania na jednym kwalifikowanym komputerze, na którym działają wersje oprogramowania firmy Apple lub Microsoft Windows, dla których jest przeznaczona.
 • Wersję Próbną Oprogramowania można zainstalować i używać na dowolnej liczbie systemów.
 • Wersja próbna Oprogramowania może być zainstalowana i używana przez Użytkownika wyłącznie w celu wypróbowania i oceny tego Oprogramowania.
 • Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, możemy rozwiązać niniejsze Warunki, jeśli nie będziesz przestrzegać warunków niniejszych Warunków lub innych dokumentów, o których mowa w niniejszym dokumencie. W takim przypadku musisz zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania.
ikona strzałki

ikona strzałki TRANSFER

Nie możesz cedować, wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, sprzedawać, redystrybuować ani sublicencjonować tego Oprogramowania, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie lub za naszą wyraźną zgodą i zgodą. Możesz jednak dokonać jednorazowego trwałego przeniesienia wszystkich swoich praw licencyjnych do Oprogramowania (w dostarczonej oryginalnej formie) na inny podmiot, pod warunkiem, że zostaniemy powiadomieni o przeniesieniu i zatwierdzimy je, a cesjonariusz wyrazi zgodę na związanie się niniejsze Warunki.

ikona strzałki

ikona strzałki WARUNKI OGÓLNE

ZAKOŃCZENIE

Niniejsze Warunki obowiązują do momentu ich rozwiązania. Twoje prawa wynikające z niniejszej Licencji wygasną przez nas automatycznie bez powiadomienia, jeśli nie zastosujesz się do jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków lub w inny sposób nie uiścisz opłat i należności, jeśli takie istnieją, należnych Nam i związanych z korzystaniem przez Ciebie z Oprogramowania. Po wygaśnięciu niniejszych Warunków Użytkownik zaprzestanie wszelkiego używania i zniszczy, usunie lub wykasuje wszystkie kopie, pełne lub częściowe, Oprogramowania na swoim komputerze lub urządzeniu oraz w inny sposób znajdujące się w jego posiadaniu lub pod kontrolą. Wszelkie warunki niniejszych Warunków, które zgodnie z ich prostym znaczeniem będą i muszą być wykonane po wypowiedzeniu, pozostają w mocy po wypowiedzeniu.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zwolnić z odpowiedzialności nas, nasze podmioty stowarzyszone oraz naszych i ich urzędników, dyrektorów, licencjodawców, partnerów, licencjobiorców, konsultantów, wykonawców, agentów, prawników, pracowników i zewnętrznych usługodawców (łącznie „Osoby zwolnione z odpowiedzialności”) od wszelkie roszczenia, zobowiązania, koszty i wydatki, w tym uzasadnione honoraria adwokackie (łącznie „Roszczenia”), które faktycznie lub rzekomo wynikają z Twoich informacji, korzystania z Usług lub naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków. Zgadzasz się ponosić wyłączną odpowiedzialność za obronę przed wszelkimi roszczeniami lub poniesionymi przez jakąkolwiek osobę zwolnioną z odpowiedzialności, z zastrzeżeniem prawa danej osoby zwolnionej z odpowiedzialności do udziału z wybranym przez siebie adwokatem, oraz za zapłatę odszkodowania lub strat wynikających z wszelkich roszczeń skierowanych przeciwko dowolnej osobie zwolnionej z odpowiedzialności, pod warunkiem, że nie zgadzać się na żadną ugodę, która nakłada jakiekolwiek zobowiązania lub odpowiedzialność na jakąkolwiek Stronę zwolnioną z odpowiedzialności bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE USŁUGI SĄ DOSTĘPNE W STANIE, W JAKIM SĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, ORAZ ŻE KORZYSTASZ Z NICH NA WŁASNE RYZYKO. BEZ OGRANICZENIA OGÓLNOŚCI POWYŻSZEGO, WYŁĄCZAMY W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKIE (I) GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, (II) GWARANCJE DOTYCZĄCE NARUSZENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB PRAW WŁASNOŚCI OSÓB TRZECICH, (III) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPÓŹNIEŃ, PRZERW, BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W USŁUGACH LUB DOWOLNEJ ICH CZĘŚCI, (IV) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TRANSMISJI LUB DOSTARCZANIA USŁUG, (V ) GWARANCJE DOTYCZĄCE DOKŁADNOŚCI LUB POPRAWNOŚCI DANYCH ORAZ WSZELKIE INNE GWARANCJE DOTYCZĄCE WYKONANIA, NIEWYKONANIA LUB INNYCH DZIAŁAŃ LUB ZANIECHAŃ PRZEZ NAS. PONADTO, BEZ OGRANICZENIA OGÓLNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, NIE MA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE USŁUGI SPEŁNIĄ POTRZEBY LUB WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB POTRZEBY LUB WYMAGANIA JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY. PONADTO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE NASZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE AWARII TELEKOMUNIKACJI ANI INTERNETU SPOWODOWANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE LUB W INNY SPOSÓB POZA NASZĄ KONTROLĄ. USŁUGI MOGĄ BYĆ OGRANICZONE Z WIELU CZYNNIKÓW, W TYM Z NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANEGO Z INTERNETEM.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ZAKRESIE NIE ZABRONIONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU TECHYCUB NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE LUB OSÓB TRZECICH ZA USZKODZENIA CIAŁA LUB JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY. OBEJMUJE TO, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, UTRATY DANYCH LUB INFORMACJI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD LUB STRAT HANDLOWYCH, WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG LUB DOWOLNYCH OSÓB TRZECICH OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI W POŁĄCZENIU Z OPROGRAMOWANIEM JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN, BEZ WZGLĘDU NA TEORIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI (UMOWOWEJ, DELIKATOWEJ LUB INNEJ), NAWET JEŚLI TECHYCUB ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA CIAŁA LUB PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH SZKÓD, WIĘC TO OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. BEZ WZGLĘDU NA TO W ŻADNYM WYPADKU TECHYCUBCAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY PRZEKRACZA KWOTĘ PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW (50.00 USD). POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE, NAWET JEŚLI POWYŻSZY ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNI SWOICH PODSTAWOWYCH CELÓW.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Usługi są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicami handlowymi oraz innymi prawami własności intelektualnej i prawami własności (łącznie „Prawa własności intelektualnej”), a każde ich nieautoryzowane użycie narusza niniejsze Warunki i może naruszać obowiązujące przepisy prawa. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, nie przyznajemy użytkownikowi żadnego wyraźnego ani dorozumianego prawa do korzystania z Usług. Zgadzasz się nie kopiować, ponownie publikować, wrabiać, pobierać, przesyłać, modyfikować, adaptować, tworzyć dzieł pochodnych opartych na, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać, cedować, dystrybuować, wyświetlać, wykonywać, licencjonować, sublicencjonować ani odtwarzać inżynierii wstecznej jakichkolwiek Usług . Ponadto zgadzasz się nie podejmować żadnych działań, które mogą naruszać nasze Prawa własności intelektualnej.

PRAWO

Niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Kalifornia i będą interpretowane zgodnie z nim, z wyłączeniem jego norm kolizyjnych. Niniejsze Warunki nie podlegają Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której stosowanie jest wyraźnie wyłączone. Jeśli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwej jurysdykcji uzna jakiekolwiek postanowienie lub jego część za niewykonalne, pozostała część niniejszej Licencji pozostanie w pełnej mocy. Sądy federalne lub stanowe znajdujące się w lub w promieniu 75 mil od Santa Clara w USA będą wyłączną jurysdykcją i miejscem dla wszystkich postępowań prawnych, które nie są rozstrzygane w drodze arbitrażu na mocy niniejszych Warunków. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na jurysdykcję i miejsce takich sądów oraz zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do takiej jurysdykcji i miejsca.

ARBITRAŻ

Z wyjątkiem działań mających na celu ochronę praw autorskich i egzekwowanie decyzji arbitra na mocy niniejszej Umowy, wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające lub związane z niniejszą Umową lub jej naruszeniem będą przedkładane i ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”) wówczas obowiązywał. Będzie jeden arbiter, który zostanie wybrany za obopólną zgodą stron, zgodnie z zasadami AAA. Arbitraż odbędzie się w lokalizacji w Kalifornii w USA lub w innej lokalizacji w USA określonej przez TechyCub według własnego uznania. Arbiter zastosuje prawo stanu Kalifornia do wszystkich kwestii spornych. Ustalenia arbitra są ostateczne i wiążące dla stron i mogą zostać wpisane do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji w celu wykonania. Niezależnie od prawa stanu Kalifornia opłaty prawne zostaną przyznane stronie wygrywającej w arbitrażu.

KOMPLETNA UMOWA I ROZDZIELNOŚĆ

Ten Warunek stanowi całość umowy między Tobą a TechyCub związanych z użytkowaniem Oprogramowania i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia dotyczące tego przedmiotu. Żadna poprawka ani modyfikacja niniejszego Regulaminu nie będzie wiążąca, chyba że zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez TechyCub. Brak wyegzekwowania przez którąkolwiek ze stron jakichkolwiek praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy lub podjęcia działań przeciwko drugiej stronie w przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy nie będzie uważany za zrzeczenie się przez tę stronę późniejszego egzekwowania praw lub dalszych działań w przypadku przyszłych naruszeń . Wszelkie tłumaczenia niniejszej Licencji są wykonywane zgodnie z wymaganiami lokalnymi, aw przypadku sporu między wersją angielską a wersją inną niż angielska, wersja angielska niniejszej Licencji będzie obowiązywać w zakresie, w jakim nie jest to zabronione przez prawo lokalne w Twojej jurysdykcji. Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w określonej sytuacji przez jakikolwiek organ sądowy lub administracyjny, oświadczenie to nie będzie miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych warunków i postanowień ani na ważność lub wykonalność naruszającego warunku lub świadczenia w jakiejkolwiek innej sytuacji. W miarę możliwości postanowienie będzie interpretowane i egzekwowane w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie w celu realizacji pierwotnego zamiaru, a jeśli taka interpretacja lub egzekwowanie nie jest prawnie dopuszczalne, zostanie uznane za oddzielone od Warunków.